Privacy Statement

PRIVACY POLICY PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Shair-Filters.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (indien nodig)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemmingpersoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Shair-Filters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJPERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Shair-Filters.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Shair-Filters.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Shair-Filters.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor de volgende persoonsgegevens: personalia, adres, contactgegevens en bankrekening en evt. andere door u aan ons verstrekte gegevens. Gegevens worden na 2 jaar inactiviteit (laatste werkzaamheden, oplevering en/of betaling) verwijderd. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de administratieve gegevens (facturen) voor de belastingdienst.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Shair-Filters.nl verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Shair-Filters.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevens die door derden met ons gedeeld worden op uw verzoek vallen onder uw verantwoordelijkheid en worden door ons enkel voor het doel verwerkt waarvoor de gegevensoorspronkelijk zijn verzameld.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Shair-Filters.nl gebruikt alleen geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij hebben hiervoor de volgende maatregelen getroffen:

1) Verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google

2) IP-adres geanonimiseerd in Google Analytics

3) Gegevens delen met Google uitgezet

4) Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden uitgezet.

Bewaarperiode data Google Analytics ingesteld op 26 maanden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookiesmeer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen vanuw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Shair-Filters.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking vanuw persoonsgegevens sturen naar info@Shair-Filters.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee testuren. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.Shair-Filters.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Shair-Filters.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@Shair-Filters.nl.

DISCLAIMER

Deze website is met de uiterste zorg samengesteld. Shair-Filters.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Shair-Filters.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shair-filters.nl